مهربانی

آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارنو مرده ها به فاتحه.

ولی ما بر عکس عمل می کنیم!

به مرده ها سر می زنیم و گل می بریم براشون،

ولی راحت فاتحه زندگی بعضیا رو می خونیم!

گاهی فرصت با هم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست.

بیاییم سادهترین چیزها را از هم دریغ نکنیم.

محبت

[ سه شنبه دوم آذر 1395 ] [ 19:30 ] [ سادات موسوی ]