احكام

  • يکشنبه 27/2/1394
  • تاريخ :

علت حلال یا حرام بودن ژله

ژله
ژله ی خوراکی دارای انواعی است که بعضی از آنها حلال و بعضی دیگر حرام است و حلال بودن یا حرام بودن آن، تابع حلال و حرام بودن مواد اولیه ای است که ژله از آن تهیه می شود. اگر در تهیه ی ژله از مواد گیاهی استفاده شده باشد، همه ی انواع آن (داخلی و خارجی) حلال و خوردن آن جایز است ولی اگر در تهیه ی ژله، از اعضای بدن حیوانات استفاده شده باشد، اگر آن حیوان حلال گوشت بوده و ذبح شرعی شده است، ژله‌‌ای که از اجزای آن تهیه شده، حلال است و در غیر این صورت، اگر در هنگام تبدیل به ژله در آن تحول ماهوی رخ دهد، حلال خواهد بود و الا حرام می باشد. پس علت حرمت بعضی از انواع ژله ها حرمت مواد اولیه‌ی آنها و عدم تحول ماهوی آنها  می باشد.

[ سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1394 ] [ 8:51 ] [ سادات موسوی ]

دعا

[ سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1394 ] [ 8:36 ] [ سادات موسوی ]

پند

[ سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1394 ] [ 8:34 ] [ سادات موسوی ]

توجه

[ سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1394 ] [ 7:50 ] [ سادات موسوی ]

احكام

http://hw12.asset.lenzor.com/lp/7633111-4986-l.jpg

[ شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1394 ] [ 18:26 ] [ سادات موسوی ]