پاکی

فرقی نمی کند که قطره آب کوچکی باشی یا در دریای بی کران،

زلال که باشی ،آسمان در تو پیداست...

[ سه شنبه دوم آذر 1395 ] [ 19:31 ] [ سادات موسوی ]

مهربانی

آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارنو مرده ها به فاتحه.

ولی ما بر عکس عمل می کنیم!

به مرده ها سر می زنیم و گل می بریم براشون،

ولی راحت فاتحه زندگی بعضیا رو می خونیم!

گاهی فرصت با هم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست.

بیاییم سادهترین چیزها را از هم دریغ نکنیم.

محبت

[ سه شنبه دوم آذر 1395 ] [ 19:30 ] [ سادات موسوی ]

دنیای فانی

[ سه شنبه دوم آذر 1395 ] [ 19:13 ] [ سادات موسوی ]

زیبا دیدن

[ سه شنبه دوم آذر 1395 ] [ 19:5 ] [ سادات موسوی ]

نیکی ره رستگاری

[ سه شنبه دوم آذر 1395 ] [ 18:59 ] [ سادات موسوی ]